ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่งานวิจัย นางสาวนภมน สมสุข

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อ ส่งเสริมความสามารถด้านการพูด ภาษาอังกฤษเพื่อการส..

เผยแพร่ผลงาน บททคัดย่อเรื่องการศึกษาผลการใช้แบบฝึกทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยการจ..

เรื่องการศึกษาผลการใช้แบบฝึกทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการสอนภาษาเพื..

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพกิจกรรม

เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ฯ

การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

เตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19

ทอดกฐินสามัคคี วัดนิโครธาราม

กิจกรรมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของโรงเรียน (SWOT)

อบรมบุคลากร การใช้โปรแกรม Google Meet

จัดการอบรมโปรแกรม Google Meet. เพื่อพัฒนาบุคลากรครู ในวันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564