ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม
ที่ตั้ง - ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ 074-611473
โทรสาร 074-611473
ชื่อเว็บไซต์ https://watnicrotaram.ac.th
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา พัทลุง เขต 1
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงต้นสังกัด กระทรวงมหาดไทย
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อ.1 - ป.6
จำนวนนักเรียนชาย 191
จำนวนนักเรียนหญิง 167
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 358
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 30
ชื่อผู้อำนวยการ นางจุฬา เรืองเทพ