ระดับปฐมวัย

นางธัญสิริ แก้วด้วง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นางยินดี บัวขวัญ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)