ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางจิรพรรณ ทองมาก
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นางกัลยา รัตนานุกูล
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นายสามารถ กองเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นางสาวธัญชนก เดชพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นายไพจิตร บุญฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นายศรชัย บรรณศาลา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นางสาวปารดา เรืองแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นางกาญจนา พูนช่วย
ครูชำนาญการ (คศ.2)
นางสุรีย์พร วงศ์กระพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.4)