ฝ่ายบริหาร

นายสุวัฒน์ บุญปล้อง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.วิไล บุญญานุวัตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน